Những bài học ĐẮT GIÁ trong kinh doanh. 1. Đi xe đạp thì dù có gắng sức đến đâ